Hệ thống điều khiển và giám sát turbine 1.2 MW Công Gô Châu Phi #2 @2018

Công ty tự động hóa Quang Trun cung cấp hệ thống SCADA, tự động hóa cho Turbine.

Tủ điện điều khiển Turbine.

Thiết kế SCADA giám sát thông số Turbine.