Cung cấp lắp đặt hệ thiết bị đo mức Xi Lô nhà máy xi măng

Cung cấp lắp đặt hệ thiết bị đo mức Xi Lô nhà máy xi măng.
Lập trình tự động hóa hệ thống DCS.
Lắp đặt căn chỉnh thiết bị đo.

Từ khóa: công ty tự động hóa / Cty tự động hóa / DCS / nha máy xi măng / SCADA