Hệ thống điện tự động hóa – Nhà máy giấy Mitani Hải Dương

Tự động hóa nhà máy hóa chất

Thi công thiết kế hệ thống điện tự động hóa cho nhà máy hóa chất.