nâng cấp hệ thống an toàn tự động hóa Lixil #4 @2017

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp giải pháp nâng cấp hệ thống An toàn trong sản xuất.

Nôi dung công việc:

Mở rộng IO tủ điện.

Lập trình PLC/HMI.

Lắp đặt thiết bị.