Nâng cấp hệ thống tự động hóa nhà máy nhôm Lixil #2 @2016

Công ty tự động hóa Quang Trung nâng cấp hệ thống tự động hóa hệ thống gia nhiệt khuôn nhôm.

Nôi dung:

Mở rộng module IO.

Lập trình PLC/HMI.

Thi công lắp đặt tủ điện.

Đưa hệ thống vận hành lại tình trạng bình thường.

Hướng dẫn vận hành.