Công ty tự động hóa Quang Nâng cấp hệ thống DCS nhà máy xi măng @2016.

Nội dung công việc:

+ Nâng cấp chương trình điều khiển PLC/DCS.

+ Chỉnh sửa SCADA/DCS.

+ Cung cấp máy tính và phần mềm PLC.