Quang Trung tham gia triển khai hệ thống tự động hóa. Giám sát, vận hành nhà máy xử lý nước cho nhà máy nhiệt điện.