Lập trình, giám sát lắp đặt thiết bị, vận hành nhà máy hóa chất Mitani Nhật Bản ở KCN Đại An tỉnh Hải Dương

Phạm vi công việc

  • Cung cấp giải pháp tự động hóa toàn bộ nhà máy.
  • Lập trình tự động hóa chương trình HMI nhà máy hóa chất
  • Lập trình chương trình PLC – tự động hóa hoàn toàn.
  • Giám sát lắp đặt thiết bị điện tự động hóa.
  • Vận hành bàn giao nhà máy.

Tính cấp thiết của công việc

  • Xây dựng nhà máy mới.

Kết quả công việc

  • Nhà máy vận hành một cách ổn định.