Nhà thầu Tự động hóa.

Chuyên:

+ Thi công hệ thống điện tự động hóa nhà máy.

+ Hệ thống tự động hóa SCADA/DCS.

+ Nâng cấp hệ thống tự động hóa nhà máy.

tự động hóa