Cty Quang Trung chuyên thiết kế cung cấp tủ điện – tự động hóa PLC/HMI cho hệ thống SCADA.