Xây dựng hệ thống SCADA cho nồi hơi 30 MT/h ở Châu Phi